Strona główna
Poradnik
Tutaj jesteś
Poradnik Co zabrać na wycieczkę do Gre­cji

Co zabrać na wycieczkę do Gre­cji?

Data publikacji 31 października 2022

Wybie­rasz się na wyma­rzoną wycieczkę po Gre­cji? To kraj, w któ­rym śród­ziem­no­mor­ski kli­mat zapew­nia udane wycieczki o każ­dej porze roku. Na pewno zasta­na­wiasz się co zabrać, żeby jak naj­le­piej się przy­go­to­wać i unik­nąć ewen­tu­al­nych nie­przy­jem­no­ści pod­czas wyjazdu. Pod­po­wiemy Ci, co warto zabrać.

Co zabrać do Gre­cji?

Na początku powin­ni­śmy dobrze dobrać do czasu wyjazdu walizkę lub torbę na rze­czy.

Nie­zbędne rze­czy do zabra­nia to:

  1. Przewodnik turystyczny Grecja zapewni nam dostęp do infor­ma­cji i map potrzeb­nych w cza­sie podróży. Warto już przed wyjaz­dem zapo­znać się z grec­kimi prze­pi­sami i zwy­cza­jami.
  2. Och­rona prze­ciw­sło­neczna, czyli kremy ze śred­nim i wyso­kim fil­trem UV, a dodat­kowo bal­sam łago­dzący i nawil­ża­jący. Krem zapewni nam odpo­wied­nie bez­pie­czeń­stwo skóry i zapewni rów­no­mierną opa­le­ni­znę.
  3. Odpo­wied­nie nakry­cie głowy zabez­pie­cza­jące przed słoń­cem to czapka z dasz­kiem, kape­lusz czy chu­sta. Nie­zbędne będą też oku­lary prze­ciw­sło­neczne.
  4. Lekka i prze­wiewna odzież, która powinna być dla nas wygodna pod­czas zwie­dza­nia. Pole­camy wziąć ubra­nia w kolo­rach jasnych, a zre­zy­gno­wać z ciem­nych barw, ponie­waż moc­niej przy­cią­gają pro­mie­nie sło­neczne. Przy zwie­dza­niu obiek­tów sakral­nych wyma­gany jest sto­sowny strój w postaci dłu­gich spód­nic lub spodni, a także zakry­wa­jący odkryte ramiona.
  5. Wygodne buty to pod­stawa zwie­dza­nia na każ­dej wycieczce objaz­do­wej. Naj­le­piej zaopa­trzyć się w san­dały na pro­fi­lo­wa­nej pode­szwie lub inne prze­wiewne buty. Warto też zabrać przy­lepce na ewen­tu­alne otar­cia czy odci­ski.
  6. Tele­fon komór­kowy z apa­ra­tem o dużej roz­dziel­czo­ści lub apa­rat foto­gra­ficzny. Dzięki nim zacho­wasz swoje wspo­mnie­nia na pamiąt­ko­wych zdję­ciach, do któ­rych możesz w każ­dej chwili powró­cić. Dobrze przed wyjaz­dem spraw­dzić karty pamięci. Pole­camy też power­bank lub łado­warkę solarną do kom­pletu.
  7. Ubez­pie­cze­nie zdro­wotne i inne doku­menty, czyli prawo jazdy, dowód lub pasz­port. Warto wyro­bić sobie przed wyjaz­dem kartę EKUZ na świad­cze­nia w ramach NFZ. Bar­dzo przy­datna będzie mała pod­ręczna apteczka. Dzięki niej i ubez­pie­cze­niu możemy czuć się bez­piecz­nie w razie cho­roby lub wypadku.

Zwie­dza­nie grec­kich wysp na Morzu Śró­dziem­nym

Duże wyspy Kreta lub Korfu ofe­rują zwie­dza­nie licz­nych zabyt­ków i zapo­zna­nie się kul­turą Gre­cji.

Tury­styczne wyspy Kos Rodos są czę­ścią archi­pe­lagu Dode­ka­nez. Na nich wypocz­niemy na łonie przy­rody. Tutejszy kli­mat zachęca do mor­skich kąpieli w pro­mie­niach słońca, spa­ce­rów brze­giem morza czy wypo­czynku w uro­kli­wych knajp­kach.

Dobrze się spa­kuj i ciesz się wyma­rzoną wycieczką po sło­necznej Gre­cji.

wypoczynek bez dzieci

TravelNow

Nasi redaktorzy na TravelNow.pl to zgrany zespół pasjonatów podróży, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z miłośnikami podróży. Każdy z naszych redaktorów jest zapalonym podróżnikiem, posiadającym bogate doświadczenie w odkrywaniu różnych zakątków świata. Nasz zespół skupia się na regularnym publikowaniu ciekawych artykułów związanych z turystyką, zawierających przydatne porady oraz opisy atrakcyjnych miejsc wartych odwiedzenia. Jesteśmy tutaj, aby inspirować naszych czytelników do planowania swoich podróży oraz pomagać im w odkrywaniu niezwykłych miejsc na całym świecie.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?