Tanie bilety lotnicze

Infolinia travelnow.pl czynna Pn.-Pt.: 8-20, Sb.: 10-14

801 080 767

Koszt 35 gr. z VAT/min

12 398 18 30

Koszt wg stawki operatora

Regulamin funkcjonowania i korzystania z Internetowego Serwisu travelnow.pl

Pełny tekst regulaminu dostępny jest na stronie : http://www.pansamolocik.pl/regulamin.html

§1 Regulamin korzystania z serwisu TravelNOW.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego TravelNOW.pl znajdującego się pod adresem www.TravelNOW.pl. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu TravelNOW.pl.

§2 Informacje podstawowe

1.Właścicielem Serwisu jest Pan Samolocik Adrian Jabłoński, Jakub Korus s.c. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Guderskiego 5/116; 03-982 Warszawa zwana dalej TravelNOW.pl.
2. Podmiotem świadczącym usługi, sprzedawcą oraz wystawcą biletów lotniczych w ramach serwisu TravelNOW.pl jest Rainbow Tours – Biuro Podróży S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, zwana dalej RAINBOWTOURS.
3. Serwis internetowy TravelNOW.pl umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakup biletów lotniczych przez Użytkowników portalu TravelNOW.pl. poprzez udostępnienie Użytkownikom systemu rezerwacji Galileo. Złożenie rezerwacji lub zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu lub telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie serwisu.
Wobec rezerwacji złożonych telefonicznie postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. Administratorem systemu w ramach serwisu jest TravelNOW.pl, zwana dalej TravelNOW.pl, a RAINBOWTOURS jest podmiotem obsługującym system rezerwacji biletów lotniczych.

§3 Zasady korzystania z serwisu

1. Odpowiedzialność Użytkownika serwisu TravelNOW.pl
1.1. Akceptacja warunków
Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z serwisu.
1.2. Występowanie w imieniu osoby trzeciej
Użytkownik korzysta z serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.
1.3. Posługiwanie się nieprawdziwymi danymi
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
1.4. Zakres korzystania z serwisu
Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z serwisu wyłącznie w zakresie zapytań o rezerwację i zakup biletu lotniczego.
1.5. Ograniczenie odpowiedzialności
Administrator oraz podmiot obsługujący system nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

§4 Zakres usług

Udostępniony w serwisie TravelNOW.pl system rezerwacji Galileo umożliwia Użytkownikom portalu TravelNOW.pl uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach lotniczych wyświetlanych w postaci listy połączeń lotniczych oraz dokonanie przez Użytkownika rezerwacji biletu lotniczego na wybrane przez niego połączenie lotnicze lub dokonania zakupu biletu na wybranie przez Użytkownika połączenie lotnicze zgodnie z określonymi poniżej zasadami:
1. System rezerwacyjny
Rezerwacje i transakcje dokonywane są za pośrednictwem portalu TravelNOW.pl z wykorzystaniem systemu rezerwacji biletów lotniczych Galileo.
1.2. Proces rezerwacji
Proces rezerwacji przebiega dwuetapowo: najpierw przez Użytkownika na stronie serwisu samoloty.TravelNOW.pl, a następnie przez RAINBOWTOURS.
1.2.1 Użytkownik dokonuje zapytania o możliwość złożenia rezerwacji poprzez:
a) wybór jednej z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze wyświetlone w formie listy połączeń na danej trasie (zgodnie z warunkami określonymi przez Użytkownika w formularzu wyszukiwarki znajdującej się pod adresem http://www.TravelNOW.pl);
b) prawidłowe wprowadzenie do kwestionariusza osobowego (będącego integralną częścią serwisu) wszelkich niezbędnych danych dla dokonania rezerwacji w Systemie Galileo;
c) wprowadzenie do kwestionariusza wszelkich niezbędnych danych do dokonania transakcji zakupu biletu lotniczego;
d) akceptację, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz warunkami zakupu i zwrotu biletu lotniczego (warunki te dostępne są na stronie internetowej w trakcie rezerwacji lub pod adresem www.TravelNOW.pl oraz bezpośrednio w RAINBOWTOURS pod numerem 0 801 080 767 lub 012 398 18 30.
e) naciskając klawisz oznaczony jako "rezerwuję" znajdujący się na stronach serwisu TravelNOW.pl i uzyskując sześcioznakowy numer (kombinacja liter i cyfr).
1.2.2 Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez e- mail z tytułem „Rezerwacja nr XXXXXX”, zawierający imiona i nazwiska pasażerów, trasę podróży i cenę do zapłaty.
1.2.3. Rezerwację uważa się za dokonaną z momentem wysłania Użytkownikowi, na adres e-mail przedstawiony przez niego w formularzu zgłoszeniowym, Potwierdzenia Rezerwacji, określonego w punkcie 1.3.
1.2.4. Rezerwacja jest weryfikowana przez RAINBOWTOURS pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danego połączenia przy uwzględnieniu warunków danej. W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy informacją ukazaną Użytkownikowi a stanem faktycznym, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zweryfikowanej rezerwacji.
1.3. Potwierdzenie rezerwacji
Dowodem posiadania przez Użytkownika ważnej rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji temat: "Rezerwacja nr XXXXXX" (gdzie XXXXXX oznacza numer rezerwacji – kombinację liter i cyfr), wysyłany na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym zamieszczonym na stronie serwisu TravelNOW.pl. Potwierdzenie rezerwacji, zgodnie z punktem 1.2.4., nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem ceny zakupu biletu lotniczego.
1.4. Skutki dokonania rezerwacji
Dokonanie rezerwacji nie stanowi podstawy do dostarczenia biletu lotniczego Użytkownikowi.
1.5 Cena zakupu biletu lotniczego w momencie dokonania rezerwacji
Cena zakupu biletu lotniczego gwarantowana jest tylko w momencie dokonania rezerwacji i tylko wówczas, jeżeli została prawidłowo podana Użytkownikowi przez system rezerwacyjny lub RAINBOWTOURS. Oprócz możliwości zmiany ceny zakupu biletu lotniczego w sytuacjach określonych w punktach 3.1.3. oraz 3.1.4., cena ta może ulec zmianie, jeżeli została określona nieprawidłowo wskutek oczywistego błędu pracownika RAINBOWTOURS.
1.6 Termin zakupu biletu po dokonaniu rezerwacji
1.6.1 Zarezerwowany bilet należy zakupić w terminie ustalanym każdorazowo dla danej rezerwacji. Termin ten określony jest przez system rezerwacyjny na podstawie warunków danej taryfy. Jeśli bilet nie zostanie zakupiony w podanym terminie do godziny 19:00 rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.
1.6.2 Linia lotnicza ma prawo skrócenia terminu zakupu biletu, podanego podczas dokonania rezerwacji o czym RAINBOWTOURS poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub telefonicznie na numer podany w formularzu zgłoszeniowym.
1.6.3 TravelNOW.pl i RAINBOWTOURS zastrzegają sobie prawo ustalenia Użytkownikowi wcześniejszego terminu wykupu biletu niż termin określony przez linię lotniczą.
2. Zakup
2.1. Zakupu biletu lotniczego dokonuje się w dniu dokonania rezerwacji, zgodnie z punktem 1.2.4., naciskając klawisz "Rezerwuj" znajdujący się bezpośrednio pod wyszukaną ofertą na stronach serwisu TravelNOW.pl.
2.2. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego, pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do formularza zamówienia i dokonania zakupu biletu lotniczego w terminie ustalonym przez linię lotniczą lub RAINBOWTOURS.
2.3. Aby zakupić bilet zarezerwowany na zasadach opisanych w punktach od 1 do 1.6., Użytkownik zobowiązany jest stosować procedury opisane w punkcie 3.2.
Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem (http://www.TravelNOW.pl/regulamin.html) oraz zaakceptować jego treść, a także zapoznać się z warunkami taryfy (warunki zakupu i zwrotu biletu) dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego. (Warunki te dostępne są na stronie internetowej w trakcie rezerwacji oraz bezpośrednio u kasjera lotniczego pod numerem 0 801 080 767 lub 012 398 18 30. Warunki zakupu i zwrotu ustalane są przez linie lotnicze.).
2.4 Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, określonej w pkt.1.3., powinny zgadzać się z danymi w paszporcie pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana zapłata za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi.
2.5. Zakup w innym dniu niż dokonanie rezerwacji
W przypadku zapłaty za bilet w innym dniu niż dzień rezerwacji, Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem płatności (przelew, gotówka) w dniu zakupu biletu, skontaktować się z RAINBOWTOURS telefonicznie pod numerem 0 801 080 767 lub 012 398 18 30. albo drogą elektroniczną na adres: rezerwacje@TravelNOW.pl i ustalić właściwą cenę biletu lotniczego w PLN zgodnie z aktualnym kursem walut.
3. Cena i formy płatności
3.1. Cena
3.1.1. Cena biletu lotniczego określona jest w złotych polskich (PLN).
3.1.2. Cena zakupu biletu lotniczego zawiera:
a) taryfę (cena za przelot),
b) podatki i opłaty lotniskowe,
c) opłatę transakcyjną („transaction fee”) – opłatę za wystawienie biletu.
3.1.3. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.
3.1.4. Ponieważ taryfa oraz podatki i opłaty lotniskowe, określone w punkcie 3.1.2., mogą być wyrażane przez przewoźników zarówno w PLN jak również w walutach obcych, cena za bilet lotniczy może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty. Punkt 2.5. stosuje się odpowiednio.
3.1.5. Opłata „transaction fee” jest wprowadzoną przez linie lotnicze opłatą za wystawienie biletów lotniczych.
3.1.6. Za bilety zarezerwowane w serwisie TravelNOW.pl pobierane są następujące opłaty „transaction fee” bez względu jaki przewoźnik obsługuje połączenie:
Dla jednego pasażera (osoba dorosła, dziecko, młodzież, osoba starsza):

- 55 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce;
- 89 PLN za bilet na połączenia europejskie;
- 109 PLN za bilet na pozostałe połączenia (Bliski i Środkowy Wschód, międzykontynentalne);

Niemowlę (0-2):
- 30 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce;
- 30 PLN za bilet na połączenia europejskie;
- 30 PLN za bilet na pozostałe połączenia (Bliski i Środkowy Wschód, międzykontynentalne);

3.2 Formy płatności
3.2.1. Płatność kartą kredytową poprzez stronę serwisu TravelNOW.pl
W przypadku płatności kartą kredytową bilet zostanie wystawiony niezwłocznie w godzinach pracy Call Center. W takim przypadku podany ostateczny termin wykupu nie ma zastosowania.
Płatności kartą kredytową może dokonać jej właściciel lub osoba przez niego upoważniona.
Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia biletu lotniczego jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez RAINBOWTOURS i TravelNOW.pl odpowiednim organom ścigania.
1. Autoryzacja i rozliczenie płatności odbywa się za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Galileo bezpośrednio przez linie lotnicze oraz w systemie „order by phone” przez Firmę Card Point.
2.W przypadku:
a) braku autoryzacji;
b) braku możliwości zablokowania należności na karcie;
c) gdy linia lotnicza wyraźnie zabrania płatności kartą kredytową danego typu;
d) gdy linia lotnicza wyraźnie zabrania płatności kartą kredytową za daną taryfę;
RAINBOWTOURS skontaktuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Użytkownikiem, celem ustalenia innej formy płatności (Kontakt telefoniczny lub kontakt drogą elektroniczną będzie dokonany na podstawie danych określonych przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym).
3. Do poprawnej autoryzacji kart kredytowej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących karty kredytowej:
a) rodzaj karty kredytowej
b) numer karty kredytowej
c) data ważności karty kredytowej
d). kod CVV2/CVC2 (znajduje się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).
4. Autoryzacja karty kredytowej polega na przesłaniu danych karty do systemu rezerwacyjnego oraz do Firmy Card Point. Następnie karta kredytowa o numerach podanych przez Użytkownika zostanie obciążona ceną ustaloną zgodnie z punktem 3.1.
5. Pozytywna autoryzacja równoznaczna jest z zakupem biletu lotniczego.
6. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej, nie nastąpi zakup biletu.
7. TravelNOW.pl i RAINBOWTOURS nie ponoszą odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzegają, iż nie mają wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty.
8. Bilet może być dostarczony przesyłką kurierską tylko na terenie Polski lub może zostać odebrany przez Klienta w jednym z biur RAINBOWTOURS, wymienionych w punkcie 4.1.9.
3.2.2. Płatność przelewem
a) Płatność przelewem jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy transakcja jest dokonywana na minimum 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem zakupu biletu.
Przelewy należy dokonywać na konto:

Beneficjent:

RAINBOW TOURS S.A.
ul. Piotrkowska 270,
90-361 Łódź

Raiffeisen Bank Polska
90 1750 1093 0000 0000 2010 4163


b) Przelewu należy dokonać w banku, ELIXIREM w pierwszej sesji, w pierwszym możliwym terminie po dokonaniu rezrewacji.
c) Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną pod adres rezerwacje@TravelNOW.pl lub faxem pod numer: 012 / 629 35 78, wraz z następującymi danymi:
- numer rezerwacji
- imię i nazwisko pasażera;
d) W przypadku biletów z zastosowaniem zniżki na kartę ISIC lub Euro<26 należy dołączyć również:
- kserokopię karty;
- numer karty i jej datę ważności;
- datę urodzenia.
e) Bilet zostanie dostarczony przesyłką kurierską na zasadach określonych w punkcie 4 lub może zostać odebrany w jednym z biur RAINBOWTOURS, wymienionych w punkcie 4.1.9.

3.2.3. Płatność gotówką lub kartą kredytową w biurze
a) Bilet lotniczy zostanie wydrukowany po wpłacie ceny biletu w wybranym biurze RAINBOWTOURS. Wówczas nastąpi zakup i odbiór biletu.
b) Wpłat można dokonywać gotówką lub kartą kredytową (typu Visa, Mastercard, Diners Club i American Express). Nie będą akceptowane płatności kartą płatniczą typu elektronicznego (np. Visa Electron, Maestro).

4. Formy odbioru i dostarczania biletów
4.1. Odbiór i dostarczanie biletu lotniczego – zasady ogólne
4.1.1 Dostarczenie lub odbiór biletu lotniczego uzależnione jest od dokonania przez Użytkownika zakupu zarezerwowanego biletu lotniczego na zasadach określonych w punktach 2. i 3.2. niniejszego regulaminu.
4.1.2. Zakupiony bilet lotniczy może zostać dostarczony do Klienta pod adres pocztowy lub wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym lub może zostać odebrany w wybranym biurze RAINBOWTOURS osobiście przez Użytkownika. Przesyłka (bilet lotniczy) nie może zostać dostarczona na adres skrytki pocztowej.
4.1.3 RAINBOWTOURS dostarcza zakupiony bilet lotniczy przesyłką kurierską, na własny koszt, pod adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym, po wcześniejszym zakupie biletu lotniczego. Przesyłka (bilet lotniczy) nie może zostać dostarczona na adres skrytki pocztowej.
4.1.4. Darmowe dostarczenie biletu obowiązuje jedynie na terytorium RP. Poza granice Polski bilet dostarczany jest na koszt Klienta. Bilet zostanie wysłany przez RAINBOWTOURS najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem podróży.
4.1.5. Przesyłka z biletem lotniczym zostanie dostarczona w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od momentu wysłania, z zastrzeżeniem punktów 4.1.6. – 4.3.
4.1.6. W przypadku nie odebrania przesyłki z biletem lotniczym pod adresem wskazanym w formularzu rezerwacyjnym, kurier zostawi awizo wraz z numerem telefonu, pod którym należy się skontaktować z kurierem w celu ustalenia terminu odbioru przesyłki.
4.1.7. Drugie awizowanie ma miejsce w następnym dniu po pierwszym awizowaniu. Bilet lotniczy (przesyłka) będzie do odebrania w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku nie odebrania przez Klienta, bilet lotniczy (przesyłka) zostanie odesłany do RAINBOWTOURS, a rezerwacja anulowana.
4.1.8.TravelNOW.pl i RAINBOWTOURS nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu biletu (przesyłki) związane z funkcjonowaniem poczty kurierskiej.
4.1.9 Lista biur RAINBOWTOURS, w których można opłacić i odebrać zarezerwowane bilety:

Biura Rainbow Tours S.A.
od poniedzialku do piatku 10.00 - 18.00
sobota 10.00-14.00

WARSZAWA ul. Puławska 51
WARSZAWA ul. Targowa 35
WARSZAWA ul. Wilcza 51a
WARSZAWA ul. Jana Pawła II 52/54


5. Warunki anulowania rezerwacji przez Użytkownika
5.1. Anulowanie przed zakupem biletu lotniczego
Użytkownik ma prawo anulować bezkosztowo dokonaną rezerwację biletu lotniczego przed jego zakupem wyłącznie do dnia wykupu biletu do godziny 15:00.
5.2. Sposób anulowania przed zakupieniem biletu lotniczego
Anulowanie rezerwacji przed zakupem biletu jest dopuszczalne poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres rezerwacje@TravelNOW.pl albo telefonicznie pod numerem 0 801 080 767 lub 012 398 18 30. Użytkownik oświadcza, że anulowanie rezerwacji w przewidziany powyżej sposób jest dokonane przez niego osobiście. Tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji.
5.3. Anulowanie po zakupie biletu lotniczego
5.3.1 Prawo dokonania zmian
Klient ma prawo dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.) na warunkach określonych przez taryfę lotniczą.
5.3.2. Warunki dokonania zmian
Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze.

6. Anulowanie rezerwacji z winy linii lotniczej
6.1. Odpowiedzialność
TravelNOW.pl i RAINBOWTOURS nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w statusie rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez linie lotnicze w rezerwacjach dokonanych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu TravelNOW.pl.
6.2. Informowanie Klientów
Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Użytkownika dokonanych przez linie lotnicze, przesyłane będą przez RAINBOWTOURS pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Zmiana rezerwacji zakupionego biletu
7.1. Prawo dokonania zmian
Klient ma prawo dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.) na warunkach określonych przez taryfę lotniczą.
7.2. Warunki dokonania zmian
Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze.

8. Zwrot biletu lotniczego
8.1. Prawo dokonania zwrotu
Klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego za pośrednictwem serwisu TravelNOW.pl, pod warunkiem, że zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym.
Zamiar dokonania zwrotu zakupionego biletu należy zgłosić przedstawicielowi RAINBOWTOURS w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurze zwrotu.
8.2. Warunki dokonania zwrotu
8.2.1. Warunki zwrotu biletu określają linie lotnicze.
8.2.2. Zwrot biletu lotniczego wiąże się zawsze z potrąceniem kosztów określonych szczegółowo w taryfie lotniczej.
8.2.3. Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży. Oznacza to, iż rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy.
8.2.4. Warunkiem dokonania zwrotu należności za bilet jest dostarczenie biletu do jednego z wyznaczonych biur RAINBOWTOURS, o których mowa w punkcie 4.1.9. lub przesyłanie do siedziby RAINBOWTOURS listem poleconym, za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub przesyłką kurierską Bilet lotniczy powinien zostać dostarczony do siedziby RAINBOWTOURS co najmniej w dniu ostatecznej daty dokonania zwrotu określonej przez linię lotniczą w warunkach taryfy.
8.2.5.Koszty zwrotnego dostarczenia biletu do RAINBOWTOURS pokrywa Klient.
8.3. Zwrot kwoty
Kwota należna Klientowi za zwracany bilet lotniczy przekazywana jest w zależności od formy opłacenia należności za bilet w terminie 30 dni od daty otrzymania przez RAINBOWTOURS przesyłki zawierającej zwracany bilet lotniczy:

  • w przypadku płatności kartą kredytową kwota należna za zwrot biletu przesyłana jest wyłącznie na kartę kredytową, z której został opłacony bilet lotniczy
  • w przypadku płatności przelewem kwota należna za zwrot biletu przesyłana jest na konto bankowe wskazane przez Użytkownika
  • w przypadku płatności gotówką kwota należna za zwrot biletu wypłacana jest w gotówce w biurze, w którym dokonywano zakupu i płatności za bilet lotniczy

9. Wymagane dokumenty podróży
Najpóźniej w chwili dokonania rezerwacji biletu lotniczego Użytkownik (pasażer) powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy oraz w przypadku zakupu przez Użytkownika biletu młodzieżowego albo studenckiego – także ważną legitymację „EURO<26” lub „ISIC” – uprawniające do zakupu tych biletów.

§6 Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych
Administratorem Danych Osobowych jest TravelNOW.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez TravelNOW.pl z siedzibą w Kobylnicy oraz na przekazanie danych do TravelNOW.pl w celu realizacji usługi oraz w celach marketingowych.
2. Dostęp do danych
Udostępnienie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§7 Postanowienia końcowe

1.1. Zastosowanie Kodeksu Cywilnego
W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
1.2. Właściwość sądu
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez RAINBOWTOURS rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby RAINBOWTOURS.
1.3. Wyłączenie odpowiedzialności
TravelNOW.pl oraz RAINBOWTOURS nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od TravelNOW.pl i RAINBOWTOURS, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
1.4. Pasażerowie we własnym zakresie muszą zapoznać się z warunkami wjazdowymi/ wyjazdowymi do/przez/z danego kraju. W przypadku odmowy wpuszczenia do samolotu z powodu nie spełenienia wcześniej wymienionych warunków Biuro nie ponosi odpowiedzialności.
1.5. Zgoda Użytkownika
Oświadczam, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla mnie jasne i zrozumiałe. Akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

 

*/?>

© 2007 travelnow.pl - wszystkie prawa zastrzeżone

O serwisie Regulamin Polityka prywatności Kontakt */ ?>
 
Bilety lotnicze on-line. Wszystkie linie lotnicze dostępne w ramach jednej platformy (520 linii lotniczych w tym 90 - tanie linie lotnicze). Tanie loty do Chicago, Bostonu, Nowego Jorku, Los Angeles, Londynu, Dublina, Paryża, Rzymu, Barcelony, Madrytu, Warszawy, Amsterdamu, Monachium, Kijowa, Pragi, Genewy, Cypru, Palermo, Wenecji, Rimini, Toronto, Moskwy, Aten, Krakowa, Turynu, Oslo, Australii, Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Polski, Kanady, USA, Egiptu, Tunezji. Tanie bilety lotnicze do USA, Australii, Chin, Rosji, Indii, Bługarii, Szwecji, Islandii. Tanie latanie tylko z TravelNOW.pl. Rezerwacje hotelowe. Hotele na świecie oraz w Polsce.